Over ons

Organisatie van de Parochie

Pastor I Tilma

[Actie: vermelding wenselijk? Dan toestemming vragen om foto te publiceren evt incl. toelichting]

Als levendige geloofsgemeenschap geven wij vorm aan onze waarden en geloofsovertuigingen door middel van vieringen en diverse activiteiten.
Ons toegewijde team van personeel en vrijwilligers zet zich in voor het behoud en de groei van onze parochie, met een sterke focus op gemeenschap en spiritualiteit.

Ons Spreekuur is op de 1e woensdag van de maand van 10.30-11.30 uur in de pastorie of na telefonische afspraak

Weekendviering is we elke zondag om 10.00 uur. En 2x per maand is een Eucharistieviering. Bekijk onze Agenda

Misintenties [kunt u op het spreekuur of via de mail doorgeven?] Ed en Mieke de Vries, 072-5740138

Liturgisch coördinator
Peter Werkhoven, 072-5715076

Kosters. Voor en tijdens de viering zorgen de kosters dat alles in de kerk op orde is om goed te kunnen vieren. 
Astrid de Bont, 072-5721092
Lia Dokkum, 072-5741231
Jan Gresnigt, 06-140 52 802

[Actie: is er een foto de raad?]

De Parochieraad bestuurt de parochie en beheert het het vermogen. De Parochieraad adviseert samen met de parochievergadering[?], de pastoor, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werk(st)ers over pastoraal beleid.
Contactgegevens

Contactmoment: Na de viering en na bijzondere vieringen wordt er in de kerk koffie gedronken.
Een ongedwongen manier samen wat na te praten. Naast de voorganger zijn daar ook bestuursleden aanwezig. Wij hopen u daar te mogen begroeten.

Overlijden en begraafplaats
Johan Zwemmer, 072-5721659 of 06-51219842
Frits Weel, 072-5713162 of 06-54673807

Gegevens Parochianen. Ons secretariaat beheert de gegevens van uw adreswijziging of andere veranderingen binnen uw gezin gezinsuitbreiding, huwelijk, overlijden). Via andere organisaties ontvangen wij geen informatie meer. Bel 072-5710263 of stuur een email. [welke zaken zijn voor secretariaat? Deze dan evt bundelen?]

Financiën:
Parochie rekening: voor betalingen en giften: NL89RABO032.69.06.495 t.n.v. parochiebestuur H.Familie te Heerhugowaard

Actie Kerkbalans ontvangt uw bijdrage graag op NL37RABO032.69.97.253

Welke items passen hieronder en welke bij ‘werkgroepen’?
pexels-photo-4466240-4466240.jpg

Huisbezoek

Huisbezoek

Kinderkoor

Het Kruizer Kinderkoor is voor kinderen vanaf 8 jaar. Lees meer
Contact: Judith Groot, 06-36 36 46 78

Gemengd koor

[We zijn een gemengd koor, dat wil zeggen dat het koor bestaat uit sopranen, alten, tenoren en bassen. ??]
Contact: Hans Munster, 072-5710304


Geschiedenis van de parochie

Bij schrijven van 13 december 1921 werd door de Bisschop van Haarlem als bouwpastoor benoemd Franciscus Kimman, geboren te Uitgeest op 23 oktober 1873. Op 4 januari 1922 overleed pastoor Kimman en op 7 januari 1922 werd als zijn opvolger benoemd: Quirinius Johannes te Mey, kapelaan te Zaandam, geboren te Delft op 10 december 1877.

In zijn benoemingsbrief werd hij belast met “de verdere voorbereiding tot oprichting ener nieuwe parochie (van de H. Familie) te Heerhugowaard en in verband hiermede benoemd tot kapelaan van de parochie van den H. Dionysius aldaar”. Uit de overlevering is bekend dat de benoeming van pastoor te Mey een zeer gelukkige is geweest. Energiek heeft hij zijn taak aanvaard en tot een schitterend einde gebracht in goede samenwerking met een ijverige bouwcommissie.

De kerk is gebouwd naar een ontwerp van Johannes Franciscus Klomp, geboren te ‘s Gravenhage in 1866 en in 1946 overleden in Kamp-Bornhofen am Rhein. Op 29 juni 1922 is door deken Ooms van Alkmaar de eerste steen gelegd. De gedenksteen kan men nog in de kerk zien aan de linkerzijde in de absis. De plechtige kerkconsecratie vond plaats op maandag 4 augustus 1924.

Tegelijk met de kerk werd ook het hoofdaltaar gecon­sacreerd. Daarin werden neergelegd de relieken van één van de Martelaren van Gorcum en van de Martelaar H. Bonifa­tius.

In de oorkonde, in 1924 gelegd onder het altaar, staat geschre­ven: “Onder het pontificaat van ZH Paus Pius XI onder het bisschoppe­lijk bestuur van Augustinus Josephus Callier, Bisschop van Haarlem, onder de regering van Hare Maje­steit Wilhelmina, konin­gin der Neder­landen, terwijl de Z.E. Heer M.P.A. Ooms deken van Alkmaar was, is op 29 mei 1922 te Heerhugowaard de grondsteen gelegd van dit altaar, welke is toege­wijd aan de H. Familie: door Quirinius te Mey, die door de Bisschop van Haarlem uit Zaandam, waar hij kapelaan was, werd verplaatst naar Heerhugo­waard, met de opdracht hier in deze omgeving een nieuwe parochie te stichten en deze kerk te doen bouwen met pastorie.”

Deze kerk en pastorie zijn ontworpen door architect Jan Klomp te Den Haag; aangenomen en gebouwd door P. Bot te Heerhugowaard, terwijl de bouwcommissie door de Bisschop benoemd bestond uit de heren: Q.J. te Mey, benoemd pastoor, P. Bruijns, J. VanLangen, J. Does,Dirk Vlaar en P. Koppes. Aldus opgemaakt 29 mei 1922. Ondertekend namens allen Q.J. te Mey.

In 1988 onderging de kerk aan de binnenzijde een grondige opknapbeurt. In 1997 werd het groot onderhoud aan de buitenzijde van de kerk en de pastorie, waarbij vele vrijwilligers waren betrokken, afgerond. Medio 2005 hebben de vergaderzaal, keuken en hal een grondige opknapbeurt ondergaan.

De verwarmingsinstallatie van de kerk en die van de pastorie zijn vervangen in 2007.

In 2010 werd een urnenmuur gerealiseerd, welke op 28 november van dat jaar werd ingewijd door pastor Th. de Haan. Pastor De Haan heeft steeds veel betekend voor de parochie en haar parochianen. Na een arbeidzaam en intens pastoraal leven is pastor De Haan overleden op 23 oktober 2011 en bijgezet in het Priestergraf op de begraafplaats.

In 2011 is door circa dertig vrijwilligers de gehele begraafplaats gerenoveerd en is het verzamelgraf gerealiseerd. De wijding en daarmee de officiële ingebruikname van het verzamelgraf geschiedde door pastoor Eduard Moltzer op 17 juli 2011. Werd het onderhoud van de begraafplaats tot 2011 door hooguit één vrijwilliger verricht, thans is een groep van dertig vrijwilligers in roosterdienst een keer in de veertien dagen actief met het groenonderhoud.

Met medewerking van diverse vrijwilligers is in het voorjaar van 2012 de verbinding tussen de vergaderzaal en het kantoor dichtgemetseld, het kantoor geschilderd, behangen en voorzien van een nieuwe vloer en meubelen. Tijdens de Eucharistieviering op zondag 15 juli 2012 is door pastor Henny Slot extra aandacht gegeven aan de inzet van de vele vrijwilligers binnen onze parochie.


Foto’s
Sluit u aan bij onze inspirerende geloofsgemeenschap en ervaar de steun die u ontvangt in uw geloofsleven

Scroll naar boven