Organisatie

Parochieraad met een Parochievergadering
De Parochieraad bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie met inachtneming van het recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt. De Parochieraad heeft voorts als taak samen met de parochievergadering, de pastoor, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werk(st)ers te adviseren over pastoraal beleid.

Weekendvieringen (Voor nadere info zie het kopje Agenda)
Iedere zondagmorgen om 10.00 uur. Tenminste twee maal per maand is er een Eucharistieviering.

 

Kerk en Pastorie Jan Glijnisweg 30, 1703 RL Heerhugowaard
Telefoon 072-5710263
Pastoor Pastoor I. Tilma
Website heiligefamilieparochie.nl
Email info@heiligefamilieparochie.nl
Begraafplaatsbeheer Johan Zwemmer 06 – 51 21 98 42
bij geen gehoor Frits Weel 06 – 54 67 38 07
Spreekuur Iedere eerste woensdag van de maand van 10.30 – 11.30 uur in de pastorie of na telefonische afspraak.
Financiën Rabobank rekening  NL89RABO032.69.06.495 t.n.v. parochiebestuur H.Familie te Heerhugowaard

Voor de vaste kerkelijke bijdragen via Actie Kerkbalans Rabobank rekening  NL37RABO032.69.97.253