Nieuws

Overledenen

Op 4 januari is de heer Michiel de Dood overleden. Zijn gezongen uitvaart is a.s. woensdag 9 januari om 7 uur ’s avonds.  De heer de Dood is 85 jaar geworden.

Op 18 december is mevrouw Loes de Vries overleden. Haar gezongen uitvaart heeft 24 december plaatsgevonden. Mevrouw de Vries is 80 jaar geworden.

Op 29 november is de heer Arie van Langen overleden. Zijn uitvaart heeft dinsdag 4 december plaatsgevonden. De heer van Langen is 86 jaar geworden.

Op 1 november is mevrouw Afra Appelman-van Oudhuis overleden. Haar gezongen uitvaart heeft vrijdag 9 november plaatsgevonden. Mevrouw Appelman is 90 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

kerkbalans 2019

 

 

 

 

 

Voor de campagne van 2019 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven, voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communie- en vormselgroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

kerkbalans 2019 posterWij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2019 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad,

Johan Zwemmer, voorzitter

 

 

 

 

caritas1

Mededeling vanuit de PCI

 

De PCI  binnen uw kerkgemeenschap is er voor u. Naast de aandacht voor armoede  (voedselbank en kledingactie) is de PCI de laatste jaren vooral een bezoekersgroep.

De leden van de PCI weten niet altijd wie ziek is of eenzaam en wie het op prijs stelt om een bezoek te krijgen vanuit de parochie.

Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Marcel Dekker, tel: 06 30285601, email pamade@quicknet.nl of Loes Veldman, tel. 0725711952, email L. Veldman@hetnet.nl

 

Indien u iemand kent waarvan u denkt dat die een bezoek zou kunnen gebruiken, kunt u dat ook  aan Marcel of Loes doorgeven.

Indien de telefoon niet wordt opgenomen, laat dan uw naam en telefoonnummer achter zodat u kan worden teruggebeld.

 

Vijhoek-Logo

 

                 Nieuwjaarsviering Personele Unie “De Vijfhoek”

 

Zaterdag 19 januari 2019 om 19.00 uur

Parochie: OLV Onbevlekt Ontvangen

Locatie: Kloosterkerk

Celebrant: Pastoor Tilma

Diakens Hans Bruin en Toon Jorink

 

Uitnodiging eucharistieviering met thema “Gods Geest brengt ons samen”

Van harte nodigen wij u uit voor de gemeenschappelijke eucharistieviering van de vijf samenwerkende parochies “De Vijfhoek”:

Heerhugowaard De Noord
Heerhugowaard ’t Kruis
Waarland
Nieuwe Niedorp
’t Veld

De viering wordt gehouden op zaterdag 19 januari om 19.00 uur in de OLV Onbevlekt Ontvangen Nieuwe Niedorp m.m.v. de kinderkoren.

Zoals u weet werken onze parochies als personele unie samen onder de naam “De Vijfhoek”.

Hierin wordt gestreefd naar pastorale en bestuurlijke samenwerking, waarin de parochies hun zelfstandigheid niet verliezen.

De vijf parochies, elk met een eigen plaats van samenkomen en vieringen, bundelen kracht en inzicht om de lokale gemeenschap vitaal te houden. Dit vraagt van de parochies en parochianen openheid naar elkaar en de wil om samen te werken.

In deze nieuwjaarsviering zal Pastoor Tilma voorgaan, geassisteerd door de diakens Toon Jorink en Hans Bruin. Het thema van de viering is heel toepasselijk: “Gods Geest brengt ons samen”. Voor diegene die zijn of haar kerk een warm hart toedraagt, vragen wij om te komen, om te vieren, maar ook om te luisteren.

Na de viering, wil het PU bestuur verantwoording afleggen aan de parochianen middels de jaarvergadering. Dit willen we doen in “Onder de Kastanje”. Tevens willen we u uitnodigen voor koffie/thee en een nieuwjaarsdrankje. Dit met als doel de toekomst van “De Vijfhoek” met elkaar te delen. Ook kan er informeel met de bestuursleden worden nagepraat.

Hartelijke groet van uw bestuursleden.

 

PCI ’t Kruis

Zaterdag 8 december zijn er diverse mensen geweest die levensmiddelen kwamen brengen voor de Voedselbank. De een kwam gauw even tussendoor en de ander bleef een droog moment afwachten met een kopje koffie. Ieder die hierbij zijn/haar steentje heeft bijgedragen wordt namens de Voedselbank hartelijk bedankt voor het inbrengen van voedsel.

Dank

Binnen onze parochie, onze kerk, zijn de vrijwilligers van ontzettend groot belang. Want zonder de vrijwilligers kan de kerk niet dat doen wat van de kerk wordt verwacht. Zij betekenen dan ook heel veel voor onze actieve kerkgemeenschap en wij bedankten ze afgelopen maand middels een fraai uitgevoerde balpen/lichtje en stylus (IPad pen). Dank voor jullie inzet!

Basisscholen

Ook dit jaar waren de Vlindertuin en de Zeppelin weer met hun Kerstviering bij ons in de kerk. Het waren weer mooie vieringen die goed waren voorbereid!

Nieuwjaarsreceptie

We staan aan de vooravond van 2019, een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. Graag nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari om 11.00 uur in De Deel om elkaar een gezond, gelukkig en voorspoedig 2019 toe te wensen. Onze voorzitter Johan Zwemmer houdt uiteraard een Nieuwjaarstoespraak. De Parochieraad stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Vrijwilligersavond

Zonder vrijwilligers kan onze parochie niet bestaan! Dit jaar wordt op dinsdag 22 januari in De Deel de vrijwilligersavond georganiseerd. De Parochieraad doet dit om de meer dan 130 vrijwilligers te bedanken voor hun inzet!

Het wordt een feestelijke avond met een gevarieerd programma. Inloop vanaf 19.40 uur, het officiële programma start om 20.00 uur met een openingswoord van voorzitter Johan Zwemmer. Alle vrijwilligers ontvangen voor deze avond persoonlijk een uitnodiging. Mocht u wel vrijwilliger zijn maar rond half januari nog geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u dit per email melden bij info@heiligefamilieparochie.nl

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur, uitgezonderd woensdag 2 januari) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via het emailadres of via de website.

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

De Parochieraad wenst u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2019.kerst

 

 

 

 

 

Even voorstellen: pastoor Tilma

Tijdens de vieringen van 1 en 2 september werd bekendgemaakt dat pastoor Tilma door de bisschop benoemd is als nieuwe pastoor van de parochies van ’t Veld, Nieuwe Niedorp, Waarland, Heerhugowaard De Noord, Heerhugowaard Het Kruis (samen de Vijfhoek) en van Tuitjenhorn. Op 9 december zal hij als pastoor geïnstalleerd worden tijdens een feestelijke viering in de Heilig Hart kerk van De Noord. Hij stelt zich alvast voor in dit artikel.

Ik ben geboren in Amsterdam, in de Pijp. Ik ben de derde in een gezin van zeven kinderen: mijn zus is de oudste en na haar volgden zes jongens. Toen ik elf was verhuisden we naar Maarssen. In Utrecht volgde ik de middelbare school. Als hobby speelde ik trompet in de plaatselijke fanfare. Ook in de parochie waren we actief. Ik was misdienaar en heb erg genoten van het zingen in het jongerenkoor.

Na de middelbare school heb ik me aangemeld voor de priesteropleiding van het bisdom Haarlem. Die was gevestigd in het dorpje Vogelenzang. De priesteropleiding omvat de bestudering van filosofie, theologie en praktische vakken. Samen met de andere studenten leefde ik in een gemeenschap, waarin ruimte was voor gebed en persoonlijke vorming. Na zes jaar studie begon ik aan het zogenaamde pastorale jaar in de parochie Beverwijk en Wijk aan Zee. Tijdens dat jaar ontving ik de diaken- en priesterwijding.

Vervolgens kreeg ik van de bisschop een benoeming in de Wieringermeer en op Wieringen, twee parochies die al langere tijd samenwerkten. Daar heb ik de afgelopen negen jaar met veel plezier gewerkt. Ik raakte betrokken bij al het pastorale werk: de vieringen, dopen, uitvaarten, en alles wat er tussen zit. Het is heel bijzonder om in die pastorale contacten mensen te leren kennen en van heel nabij betrokken te zijn bij wat er in hun leven aan mooie en verdrietige dingen gebeurt.

Naast mijn werk in de parochies ben ik ook doorgegaan met studeren. Aan de universiteit van Tilburg volgde ik vakken exegese, oftewel Bijbeluitleg. Dat vind ik één van de mooiste dingen om te doen. De verhalen van de heilige Schrift bevatten zoveel moois, waaruit we levenskracht kunnen opdoen. Het zijn voor mij echt teksten waardoor God tot ons spreekt.

Na negen jaar in dezelfde parochies, vond de bisschop het tijd voor een nieuwe uitdaging. Hoewel ik goed om m’n plek zat, kon ik me daar wel in vinden. Per 1 september ben ik benoemd tot pastoor van zes parochies. De overgang heeft een aantal maanden nodig. Ik moest mijn opvolger inwerken en mijn werkzaamheden afbouwen in de oude parochies. Ondertussen probeer ik me langzaam in te werken in de nieuwe parochies. Ook ben ik bezig met het voorbereiden van mijn verhuizing naar de pastorie van De Noord.

Ik hoop op een mooie tijd in uw parochies en bid dat door onze gezamenlijke inzet voor de kerk het geloof in onze omgeving zal groeien.

Pastoor Tilma

 

1e Heilige Communie

Ook in 2019 kunnen kinderen vanaf groep 4 van de basisschool hun Eerste Heilige Communie doen in de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard ‘t Kruis. De kinderen worden tijdens een aantal bijeenkomsten, die van start gaan in januari 2019, voorbereid op hun Communie. Indien uw kind ook mee wil doen verzoeken wij u uiterlijk vóór 15 december a.s. onderstaand formulier in te vullen en te zenden naar debbyzwemmer@hotmail.com of in de brievenbus van de pastorie te doen. Voor vragen kunt u ook terecht op het emailadres.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep 1e Heilige Communie

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Naam kind: ……………………………………….………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………..…………………………………

Postcode, woonplaats: ………………………………………………………….……………………..

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………….…

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………

Basisschool: ……………………………………………………………………………………………….

Is uw kind gedoopt: ja/nee

Bij welke kerkgemeenschap staat uw kind ingeschreven: ……………….………………

Bijzonderheden, bv. allergieën/gezinssituatie: ……………………………………………….

Hulp gevraagd bij de voorbereidingen! Belangstelling om ons te helpen bij de bijeenkomsten of om onze werkgroep te versterken? Laat het ons weten. Ook indien u hierover nog vragen heeft, kunt u terecht bij Debby.

Ouder, …………………………………………………………………., wil graag een actieve bijdrage leveren aan de voorbereidingen.

Alvast bedankt!!!

 

Ritmisch koor Zuidschermer

De viering op zondag 25 november begon om 10.00 uur met als voorganger pastor H. Nieuwkamp.  Er was een goede  opkomst en we hebben er volop van genoten!  Na afloop nog koffie en thee, vele bekenden spraken elkaar! Voor herhaling vatbaar!

 

 

Boekbespreking

Vijf jaar geleden verscheen het boek: “Woorden en Verhalen, die er toe doen”.

In september jl. is op veler verzoek een tweede boek gepresenteerd met als titel WOORDEN EN VERHALEN DIE ONS RAKEN.

Evenals bij het eerste boek zijn de teksten en verhalen verzameld door Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas svd. Twee enthousiaste mensen hebben teksten en verhalen, die ze in de loop van hun pastorale arbeid hebben gebruikt, in een boek samen gebracht. Ook deze teksten liggen weer dicht tegen de Bijbel aan en zijn gegroepeerd rond een 20-tal grondwoorden als: afscheid nemen, gastvrijheid, groeikracht, hoop, andere liefde, levenseinde, moed, ouder worden, stilte, solidariteit, verwondering en vriendschap, enz..

Ze kunnen de lezer helpen om te komen tot nadenken en wellicht tot steun en inspiratie zijn. De auteurs hebben, naast hun eigen ervaring, hun licht ook opgestoken bij oude en moderne schrijvers.

Voor wie in onze tijd op zoek is naar inspiratie en verdieping kunnen deze boeken veel betekenen. Het is gebleken dat beide boeken in een behoefte voorzien. Van het eerste boek is inmiddels de derde druk verschenen. Ze verdienen  een plaats op de leestafel of op uw nachtkastje. Misschien een cadeautip voor de komende feestdagen, voor jezelf of voor een ander.

De opbrengst van de boeken zal besteed worden aan projecten van Dorcas (opleiding van Afrikaanse jongeren) en voor het steunfonds Nieuwe Missionarissen van de SVD.

De prijs van beide boeken is € 17,50 plus € 4.20 verzendkosten (= € 21.70). U bestelt het boek door dit bedrag over te maken op rekeningnummer: NL17INGB0001242478 prov. proc. SVD Teteringen o.v.v. Emmaüs + adresgegevens.

Telefonisch bestellen kan ook bij Annemiek Wijnker-Hoedjes, 0226 422070, Oude Niedorp of p. Kees Maas svd, 076 5784236, Teteringen, Breda.

 

Klein Korenfestival in de kerk in ’t Kruis

Op zondag 2 december om 13.30 uur is er en klein korenfestival in de kerk met de volgende koren:

Time to Sing:
Time to Sing uit Heerhugowaard: de leden komen vooral uit Heerhugowaard en Obdam. Time to Sing treedt o.a. op voor speciale gelegenheden in verzorgingshuizen, personeelsfeesten, korenfestivals, jubilea enz. Ook een optreden in een kerk behoort tot de mogelijkheden. Het koor bestaat uit 52 enthousiaste vrouwen en mannen en is opgericht in 2001. Het koor wordt muzikaal ondersteund door twee accordeonisten en staat onder leiding van dirigente Irma van Zelm. Het koor heeft een veelzijdig repertoire. Naast Nederlandstalige liederen zingen zij ook in het Westfries, Engels, Duits en Russisch. Time to Sing staat garant voor een sfeervol optreden waarbij de liedjes veelal herkenbaar zijn.

Starlight:
Starlight ging in januari 1990 in Sint Pancras van start met acht dames die graag wilden zingen. Al snel groeide de groep, alleen uit dames bestaat, uit tot een professioneel popkoor. Het repertoire veranderde met de tijd mee, maar bleef uitgebreid zodat zij konden inspelen op het publiek waarvoor werd gezongen. Sinds september 2017 zingt het koor onder leiding van Anna Ursem, die net als de vorige twee dirigentes haar eigen draai geeft aan het repertoire. Door de jaren heen telt Starlight ruim duizend repetities, 10 avondvullende shows en ongeveer 200 optredens maar vooral heel veel plezier.

Anna en Irma:
Dirigenten Irma van Zelm en Anna Ursem zijn moeder en dochter en vormen samen sinds 2015 een geweldig muzikaal duo van hoog niveau. Zij brengen het publiek een succesvol avondvullend programma met mooie luisterliedjes en grappige dialogen. Met afwisseling van gevoelige liedjes tot en met heel vrolijke nummers. En omdat Time to Sing en Starlight toevallig op 2 december optreden zullen Anna en Irma deze middag ook een paar liedjes ten gehore brengen.

Programma

13.30 – 13.50 uur: Starlight

13.55 ­­­– 14.15 uur: Time to Sing

14.20 – 14.35 uur Anna en Irma

PAUZE

15.00 – 15.20 uur Starlight

15.25 – 15.45 uur Time to Sing

15.50 – 16.05 uur Anna en Irma

Tijdens de pauze achter in de kerk koffie thee met koek, gratis.  Na afloop nazit in De Deel aan de overzijde van de kerk!

 

Allerzielen, samenzijn in Licht en Warmte

2 novOp 2 november was het Allerzielen, van oudsher de dag waarop wij al onze dierbaren gedenken die gestorven zijn, lang geleden of nog maar pas, dichtbij of ver weg. De dood is altijd ingrijpend, pijnlijk, ook al hopen en vertrouwen wij, als gelovige mensen, dat de dood niet het einde is. Het is een belangrijke en waardevolle traditie in onze Katholieke kerken om te gedenken en samen te luisteren naar de namen van hen die we dit afgelopen jaar uit ons midden hebben verloren.

Tijdens de Allerzielenviering zijn de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en is er een speciale kaars ontstoken voor ieder van hen. Na afloop van de viering liepen we in stilte over een prachtig verlicht pad naar het begraafplaats. Op het begraafplaats was nog een kort samenzijn met zang en gebed en zegenen van de graven, waarna iedereen de grafkaars een mooi plekje kon geven bij hun dierbaren. Wat was het op het begraafplaats een mooi moment van stilte en rust, warmte en licht, maar ook van verbondenheid met elkaar. Na dit samenzijn was er in de kerk gelegenheid om een kopje koffie te drinken, om op die manier nog even van gedachten te wisselen.

De familie van de overledenen van het afgelopen jaar, hebben het herinneringskruisje, wat achter in de kerk heeft gehangen, samen met de kaars die wij deze avond gebrand hebben, mee naar huis mogen nemen. Wij wensen alle betrokkenen in deze tijd veel sterkte toe.

 

 

caritasDe gezamenlijke Kerken en Moskeeën van Heerhugowaard roepen het publiek op om

ook dit jaar levensmiddelen te doneren voor

de voedselbank in Heerhugowaard. En geld in te zamelen voor kleding.

Nog steeds zijn er mensen in financiële problemen die noodgedwongen een beroep moeten doen op de voedselbank. De overschotten bij de voedselindustrie worden kleiner, zodat de donaties aan de voedselbank afnemen. Klanten van de voedselbank melden zichzelf nooit aan. Hulpverlenende instanties beoordelen of iemand in aanmerking komt.

De gezamenlijke Kerken en Moskeeën zijn ook geld aan het inzamelen voor gezinnen met opgroeiende kinderen die gebruik maken van de voedselbank, om die een kleding bon te kunnen geven, omdat er voor kleding geen financiële ruimte is.

U kunt een gift voor kleding overmaken naar: Stichting Platform Armoedebestrijding

bankrekeningNL16 ABNA 04722 63 978 (o.v.m. kleding actie).

Er is behoefte aan houdbare spullen, o.a.: pasta, crackers, olie pastasaus, kerriesaus, ragout, blik soep, blik/pot groente, vis / vlees  in blik, knakworst, koffie, thee, frisdrank, meel, suiker, broodbeleg: jam, chocopasta, pindakaas.

Het verzoek is om extra boodschappen te doen en de levensmiddelen, onder het genot van een kopje koffie, in te leveren in de pastorie van de R.K. Heilige Familie Parochie, Jan Glijnisweg 30 op zaterdag 8 december van 10.30 tot 15.00 uur.

De gezamenlijke voedselactie van de kerken en moskeeën is op vrijdag 14 december en zaterdag 15 december op beide dagen van 13.00 uur tot 16.00 uur in het schooltje achter de Stationswegkerk. Tegenwoordig Kunstkerk.

Voor degene die op die tijden geen levensmiddelen kan inleveren kan dat ook inleveren bij Marcel Dekker, Korteweg 8, tel. 06 – 30 28 56 01.

 

Schrijfactie Angola: oppositielid verdwenen amnesty      

Afdeling Nederland

groep Heerhugowaard

www.amnestyheerhugowaard.nl

Joaquim Costa Zangui

joaquim

Joaquim is jongerenlid van een kleine oppositiepartij in Angola. Op 12 augustus 2018 werd hij ontvoerd door twee onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is.

Opgepakt en verdwenen

Joaquim Costa Zangui, ook wel bekend als Lutambi, is schoolleraar en studeert rechten. Hij is ook zeer actief in de gemeenschap van Massaque, een stad in de provincie Luanda aan de noordkust van Angola. De dag voor zijn verdwijning organiseerde hij de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van een commissie die de belangen behartigt van de inwoners van Massaque. Hij zou zelf ook plaatsnemen in de commissie.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Angolese autoriteiten iets te maken met zijn verdwijning. Oppositieleden en dissidenten zijn in Angola vaak het doelwit van arrestaties en verdwijningen.

Waarom juist deze actie?

Heel vaak voeren wij met Amnesty International actie voor mensen in landen van Oost-Europa, het Midden-Oosten en Azië. Helaas zijn dat niet de enige gebieden waar mensenrechten geschonden worden. Over Angola horen we in het dagelijkse nieuws zelden iets. Maar degenen die in dit land opkomen voor hun rechten moeten niet vergeten worden. Daarom is het goed om deze keer voor Joaquim actie te voeren, en daarmee tegelijkertijd de regering van Angola erop te wijzen, dat er ruimte moet zijn voor oppositie en dissidenten.

Wij vragen u dan ook in de dienst van 21 oktober 2018 uw handtekening te zetten onder de brief die wij aan de regering van Angola gaan opsturen.

Hartelijk dank namens Joaquim.

Wilt u hier meer over weten of zelfs actief meedoen met acties, kijk dan op onze website of op www.amnesty.nl, of neem contact op met

Jaap de Fockert

072-5717217

ja.defockert@gmail.com