Nieuws

Overledenen

Op 23 januari is mevrouw Maria Steur-Hoogveldt overleden. Haar afscheidsdienst was afgelopen woensdag 30 januari. Mevrouw Steur is 87 jaar geworden.

Op 4 januari is de heer Michiel de Dood overleden. Zijn gezongen uitvaart is a.s. woensdag 9 januari om 7 uur ’s avonds.  De heer de Dood is 85 jaar geworden.

Op 18 december is mevrouw Loes de Vries overleden. Haar gezongen uitvaart heeft 24 december plaatsgevonden. Mevrouw de Vries is 80 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Huispaaskaarsen

Het is tot 9 maart weer mogelijk om huispaaskaarsen te bestellen. Er ligt hiervoor een intekenlijst achterin de kerk.

 

Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. Jarenlang is het spreekuur verzorgd door Loes de Vries. Door haar plotseling overlijden is hier helaas een abrupt einde aan gekomen. Tijdens haar uitvaartviering is met woorden van dank stilgestaan bij al haar activiteiten voor de parochie.

Het zou kunnen zijn dat u haar medio december of januari nog e-mails hebt gestuurd. Als dit zo is vragen wij u deze e-mail nogmaals te mailen aan info@heiligefamilieparochie.nl

Ook zou het kunnen zijn dat de afgelopen weken de verwerking van de misintenties iets anders is gegaan dan u van ons gewend bent.

Er is actief gezocht naar een vrijwilliger die het maandelijks spreekuur zou willen overnemen. En dat is gelukt; Ed en Mieke de Vries zijn hiertoe bereid gevonden. Fijn dat dit dan zo weer wordt opgepakt.koffie

Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 6 maart van 10.30 uur tot 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om dan o.a. de misintenties voor 2019 op te geven of onder het genot van een kop koffie of thee kennis te maken met Ed en Mieke! Wij wensen ze veel succes toe.

Vrijwilligersavond 2019

Zonder vrijwilligers kan onze parochie niet bestaan! Dit jaar werd op dinsdag 22 januari in De Deel de vrijwilligersavond georganiseerd. De Parochieraad deed dit om de meer dan 130 vrijwilligers te bedanken voor hun inzet!

Het was een feestelijke avond, een fraai programma, een goede opkomst en gesponsorde narcissen van een kweker uit Egmond!

Na een openingswoord door de voorzitter werd Sjaak Stegers in het zonnetje gezet en …….

sjaak

kerkbalans 2019

 

 

 

 

 

Voor de campagne van 2019 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven, voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communie- en vormselgroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

kerkbalans 2019 posterWij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2019 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad,

Johan Zwemmer, voorzitter

 

 

 

Een bedankje vanuit de PCI

 

caritasHet is inmiddels bijna 2 maanden  geleden dat er een beroep op u is gedaan om voedsel in te zamelen voor de voedselbank en geld over te maken voor de kledingactie. Deze kledingactie is bedoeld voor kinderen van ouders die gebruik maken van de voedselbank.

Eenieder die hieraan een steentje heeft bijgedragen: hartelijk dank voor uw inbreng. Wat extra’s geeft meer kleur in het leven van mensen die op de armoede grens zitten.

Overigens mag u het hele jaar door gelden schenken voor de kledingactie op NL16 ABNA 0472263978 ten name van de Stichting Platform Armoedebestrijding onder vermelding van : kledingactie.

 

 

 

Lourdesreis

6-daagse reis per vliegtuig naar Lourdes van 1 tot en met 6 oktober 2019 met de Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard

lourdes

Onze werkgroep zorgt ervoor dat alle pelgrims, jong en oud, ziek en gezond, tijdens de reis aan vieringen en rondleidingen kunnen meedoen. Voor zieke pelgrims gaat er een verpleegkundige in onze groep mee die u kan helpen met de dagelijkse verzorging.

Wanneer mensen tijdens de pelgrimage gebruik maken van een rolstoel, staan er hulpen klaar om u daarin te begeleiden.

Pastorale ondersteuning tijdens de reis door Theo Vertelman T (0226) 42 05 14.

Uw reis/hotelleider tijdens deze reis is Jan Verkroost T (072) 574 27 43.

Meer informatie en telefoonnummers van de contactpersonen leest u in de folder achter in de kerk.

 

caritas1

Mededeling vanuit de PCI

De PCI  binnen uw kerkgemeenschap is er voor u. Naast de aandacht voor armoede  (voedselbank en kledingactie) is de PCI de laatste jaren vooral een bezoekersgroep.
De leden van de PCI weten niet altijd wie ziek is of eenzaam en wie het op prijs stelt om een bezoek te krijgen vanuit de parochie.
Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Marcel Dekker, tel: 06 30285601, email pamade@quicknet.nl of Loes Veldman, tel. 0725711952, email L. Veldman@hetnet.nl

Indien u iemand kent waarvan u denkt dat die een bezoek zou kunnen gebruiken, kunt u dat ook  aan Marcel of Loes doorgeven.
Indien de telefoon niet wordt opgenomen, laat dan uw naam en telefoonnummer achter zodat u kan worden teruggebeld.

 

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur, uitgezonderd woensdag 2 januari) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via het emailadres of via de website.

Uw kindje laten dopen?

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

Kaart naar de pastorie

Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaart naar de pastorie stuurt. Ook een verhuisbericht graag doorgeven.

Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of uw bericht zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

 

young seven

Filmavond

Zaterdagavond 12 januari. Beamer en scherm, lekkere stoelen, 3 films, 15 jongeren en 3 begeleiders. Popcorn, chips en frisdrank… alle ingrediënten voor de inmiddels traditionele YoungSeven filmavond in januari. Nadat iedereen zich lekker geïnstalleerd had met koffie of thee en een koek, draaiden de 3 trailers van de films en konden de jongeren stemmen welke film het deze avond ging worden. Met 8 tegen 5 stemmen won ‘Battle’ het van ‘Hunt fort he Wilder people’.

In de van oorsprong Noorse film ‘Battle’ volgen we het leven van Amelie. Zij is bevoorrecht te leven in een villa met zwembad in een van de buitenwijken van Oslo. Ze is helemaal gek van moderne dans en volgt daarvoor lessen op een prestigieuze school. Daar oefenen ze voor een auditie waarmee een van de meiden een opleidingsplaats in Amsterdam kan winnen. Ze heeft een leuke groep vrienden en vriendinnen en een vriendje Aksel.

Dan staat haar leven op z’n kop als plotseling blijkt dat haar vader’s bedrijf failliet is, hij de hypotheek niet meer kan betalen en ze uit hun huis moeten. Ze komen terecht op een flatje in een volksbuurt van Oslo, iets heel anders dan ze gewend zijn. Ze vertelt niets aan haar vrienden maar heeft wel een plaats nodig om te oefenen. Zo komt ze terecht bij het plaatselijke buurthuis, waar een danszaal is waar een groep jongeren hiphop oefent. Zo leert ze Mikael kennen, die daar danst en haar uitnodigt mee te doen. Ze leert de groep kennen en oefent met hen. Zij improviseren veel en hebben veel plezier in het dansen, heel anders dan de groep moderne dansers van Amelie. Zo leert ze ook de andere kant van dansen kennen en ze wordt in korte tijd veel beter. Maar het leven in twee zo verschillende werelden is moeilijk voor Amelie: wie is ze echt, waar staat ze voor, waar hoort ze bij? Wat gebeurt er als ze eerlijk is? Met deze vragen die zeker ook tot nadenken aanzetten, een echte jongerenfilm.

En hoe het afloopt: Hoe gaat Amelie om met haar verschillende vrienden, vindt ze de liefde en wint ze de opleidingsplaats voor moderne dans in Amsterdam? Tja…. Dan moet u hem toch echt zelf bekijken!

Werkgroep YoungSeven