Nieuws

Geen publieke liturgische vieringen tot en met Pasen

Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bisschoppen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

De kerk is af en toe wel open voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje te kunnen opsteken. Zie hiervoor onze website onder het kopje Agenda. Voor de meest actuele informatie vragen wij u onze website te raadplegen:  www.heiligefamilieparochie.nl

Het Corona-virus en gevolgen voor de kerkelijke uitvaart

De bisschoppen bepalen in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op 16 maart jl. dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies. Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van bezinning en gebed is, mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de teraardebestelling of de crematie. Viering van de H. Eucharistie of communie-uitreiken is niet mogelijk. Er zal geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst voor de overledene gehouden worden. Voor de meest actuele informatie vragen wij u onze website te raadplegen:  www.heiligefamilieparochie.nl

Bijzondere vieringen en evenementen

Helaas moesten een aantal bijzondere vieringen en evenementen worden afgelast. Dit betreft onder meer:

  • De Stille omgang in Amsterdam en de wandeltocht die dag naar Amsterdam.
  • De viering van de Wulframdag op zondag 22 maart, als afsluiting van 100 jaar parochie Waarland.
  • Het optreden van “Op en top vrouw” op vrijdag 27 maart in De Noord.
  • De viering in de Kloosterkerk op zondag 29 maart en de geplande informatiebijeenkomst aansluitend aan de viering.
  • De uitvoering van de Passion op zondag 5 april in De Noord.

Het is overigens mooi om deze dagen te merken hoeveel er binnen de parochies wordt georganiseerd! Het is heel jammer dat deze mooie initiatieven nu niet kunnen worden uitgevoerd. Maar wat in een goed vat zit, verzuurt niet! Waar mogelijk halen we het gewoon later in.

Contact en pastorale zorg

De pastores zullen zich ook moeten beperken in hun contacten, met name als het gaat om ouderen en andere kwetsbare groepen. Huisbezoeken zullen voorlopig niet doorgaan. Ze proberen telefonisch contact te hebben waar dat zinvol is. Natuurlijk mag u altijd contact opnemen met de pastores, zeker bij ziekte en overlijden. Maar ook als u met vragen zit of behoefte hebt aan een luisterend oor. Voor praktische vragen kunt u ook terecht bij de voorzitter van de Parochieraad.

Overig

Wij wijzen u op de mogelijkheid om thuis op zondag de viering op TV te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Daarnaast zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een viering uit om 9.00 uur en om 19.00 uur. Radio Maria is te beluisteren via digitale radio en via internet (www.radiomaria.nl).
We willen alle vrijwilligers bedanken die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hebben nagedacht over activiteiten en samenkomsten. Soms moesten er lastige beslissingen worden genomen. Ondanks alles merken we door deze situatie ook de verbondenheid met elkaar.
Laten we elkaar dragen en niet vergeten dat we gedragen worden. Het volgende gebed sluit daar bij aan.

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.  Amen.

Overledene

Op 19 maart is dhr. Gerard Boekel overleden. Zijn uitvaart zal a.s. woensdag 25 maart in besloten kring plaatsvinden waarna hij op de begraafplaats achter onze kerk zal worden begraven. Dhr. Boekel is 100 jaar oud geworden.
Moge hij rusten in vrede en moge God zijn nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.


Maandelijks spreekuurkoffie

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. De maand april slaan we nu echter over. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 6 mei van 10.30 uur tot 11.30 uur. U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven voor 2020 of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

 

Uw kindje laten dopen?doop

Wilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

kb2020

 

Actie Kerkbalans 2020 heeft als slogan “Geef voor je kerk”

Welke inspiratie geeft u door? Soms helpt een bemoedigend gesprek. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de saamhorigheid rondom het onderhouden van alles dat met de kerk te maken heeft.

Het is fijn om mooie momenten met elkaar te delen, ze inspireren ons om het goede te doen. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

In de kerk gaat het er niet om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Ook mensen die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk toch vaak als ontmoetingsplek.

Elke week zijn er meerdere groepen actief, de tuingroep, de schoonmaakgroep, de bloemengroep, de onderhoudsgroep, de koren, de communiegroep, de kosters, velen dragen hun steentje bij.kerkbalans 2020

We zijn dankbaar dat we deel uit maken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. De kosten van het markante gebouw aan de Jan Glijnisweg, gemeentelijk monument, zullen we samen moeten dragen. Naast de voorgangers kosten ook de verwarming, de verlichting, de versiering met bloemen, de bijdrage aan de koren en het onderhoud geld.

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.

Wij doen een groot beroep op uw solidariteit om de investeringen en het behoud van ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie ook in 2020 te kunnen blijven uitvoeren. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37RABO0326997253 ten name van de H. Familieparochie te Heerhugowaard.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Daarmee helpt u ons om het werk in de Parochie voort te zetten en ons kerkgebouw, de begraafplaats en de pastorie in stand te houden!

Namens de Parochieraad,

Johan Zwemmer, voorzitter

 

Hoop en troost

Het coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommige sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend worden, sluiten hun deuren.

Om in de tijd van onzekerheid, een boodschap van bemoediging  hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende 3 woensdagen van 19.00 uur tot 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze klokken van hoop en troost kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Onze kerk zal op 18 en 25 maart en 1 april de klokken van Hoop en troost luiden van 19.00 uur tot 19.15 uur.

 

Aangescherpte maatregelen van de Bisschoppen m.b.t. het Coronavirus.

Via deze link treft u een bericht aan van de Bisschoppen met betrekking tot het Coronavirus.
Wij zouden het fijn vinden als u deze zou willen doorlezen.

Op zondag 15 maart, 22 maart en 29 maart zijn er in onze kerk geen vieringen.

De kerk is van 9.45 uur tot 11.00 uur wel open voor een gebed of om een kaarsje te kunnen opsteken.

1 (2)

2 (2)

3 (2)

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.