Nieuws

kop nieuws-groot

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze koster Enny Beers – Schavemaker.

Enny was gedurende 29 jaar een gedreven en inspirerend koster. En ontving voor haar vele verdiensten voor kerk en parochiegemeenschap op 11 september 2016 de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Als Parochieraad zullen wij deze immer enthousiaste en sociaal bewogen vrouw ontzettend gaan missen. Zij was niet alleen koster, maar voor veel parochianen ook een belangrijk kerkelijk aanspreekpunt. Enny werd door onze Parochiegemeenschap gedragen.

De leegte die zij achterlaat is niet met woorden te vullen. Voor alles wat zij voor onze kerk heeft betekend, zullen wij haar in grote dankbaarheid blijven herinneren.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar echtgenoot Piet, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Er is een afscheidshoekje in de kerk. U kunt daar een kaarsje voor haar en de familie opsteken en een boodschap achterlaten.

De Parochieraad

Overledenen

Op 30 september is Hans van Langen overleden. Zijn  uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.
Dhr. van Langen is 50 jaar geworden.

Op 16 augustus is Niek Beers overleden. Zijn besloten uitvaart heeft 20 augustus plaatsgevonden. Dhr. Beers is 78 jaar geworden.

Op 9 juli is onze koster, Enny Beers-Schavemaker overleden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Enny is 74 jaar geworden.

Mogen zij rusten in vrede en moge God hun nabestaanden kracht geven voor de komende tijd.

 

Coronamaatregelen

De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land noopt ook onze pa­ro­chie tot het nemen van ver­gaande maat­regelen. De afgelopen weken was er 30nog enige hoop op maat­werk, maar de snel ver­an­de­rende situatie alsmede het feit dat ook de Neder­landse over­heid buiten de kerken sinds afgelopen dins­dag geen uit­zon­de­ringen meer toe­staat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de ko­men­de weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze li­tur­gische vie­rin­gen.

Het bisdom doet daarom op alle pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen een dringend beroep om hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen en zich te hou­den aan deze maat­regelen. Dit betekent dat bij al onze li­tur­gische vie­rin­gen maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn, exclusief be­die­naren. Dit zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber. Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels, hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft.

Voor het overige blijft het protocol gel­dend, inclusief de bepa­lin­gen rond koorzang wat betekent dat “enkele zan­gers” de zang kunnen ver­zorgen, het aantal is af­han­ke­lijk van factoren zoals de beschik­ba­re ruimte. U wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen.

We blijven hoop­vol, en bid­den om kracht in deze moei­lijke tijd.

 

Welkom in onze kerk!

Wij volgen nog steeds de protocollen en gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft. Het kan goed zijn dat u het allemaal wat welkomoverdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in onze kerk veilig en op z’n gemak voelt!

 

Rozenkrans bidden

In oktober wordt in de kerk iedere woensdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Afbeelding2Allerzielen 2020

De Allerzielenviering op maandag 2 november om 19.00 uur is dit jaar een viering voor enkel genodigden. De voorganger in deze viering is2 nov diaken I. Molenaar.

Zoals geschreven is het een viering voor enkel genodigden. Dit klinkt wel vreemd maar op deze manier proberen we voldoende ruimte te creëren voor de familie van de overledenen en het aantal van 30 bezoekers niet te overschrijden. De betrokken families hebben inmiddels per post een uitnodiging ontvangen.

Indien u toch aanwezig zou willen zijn wilt u dit dan kenbaar maken via de website van de kerk. Er zal dan contact met u worden opgenomen om te bezien wat eventueel mogelijk is.

 

Mariaviering en Ritmisch koor uit De Noord

Op zondag 27 september verzorgden zij de muzikale begeleiding van de dienst om 10.00 uur. Voorganger was Marion Bleeker. De viering was door de diverse betrokkenen goed voorbereid, dank daarvoor! Een heel mooie viering en voor herhaling vatbaar!


Maandelijks spreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is er spreekuur in de pastorie. Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 4 koffienovember van 10.30 uur tot 11.30 uur.
U kunt dan een gesprek aanvragen, uw misintenties doorgeven of mogelijk is er iets anders wat u wilt bespreken. En dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee met Mieke en Ed de Vries.

 

Mag ik mij even voorstellen

Mijn naam is Henk Welker en kortgeleden ben ik benoemd tot penningmeester van de Heilige Familie Parochie. Hiermee ben ik de opvolger van Astrid Liefting, die na vele jaren het stokje wilde overdragen.

Ik ben geboren in 1960 in Wormer en na omzwervingen door het hele land ben ik in 1993 in Heerhugowaard komen wonen. Ik ben vader van 2 dochters en 1 zoon en opa van 2 kleindochters. Sinds 2011 ben ik, dankzij mijn vrouw Loan, in contact gekomen met de Heilige Familie Parochie. Van huis uit ben ik niet katholiek, maar ik ben wel gelovig opgevoed. In 2014 zijn Loan en ik getrouwd en wij hebben onze gelofte laten bevestigen in de kerk, onder leiding van pastor Slot.

Omdat Loan haar betrokkenheid met de kerk een aantal jaren heeft ingevuld via het deelnemen aan de voorbereidingen voor de 1e Communie, de inzet van onze dochter Celine als misdienaar en lid van het kinderkoor, maar zeker ook door de contacten met pastor Slot, ben ik mij steeds meer betrokken gaan voelen bij deze Parochie.

Omdat ik mij steeds meer betrokken voelde en ik begin dit jaar te horen kreeg dat er nieuwe invulling voor het penningmeesterschap werd gezocht, heb ik mij hiervoor kandidaat gesteld.

Ik heb een eigen administratiekantoor en vond het daarom logisch om mijn ervaring ter beschikking van deze Parochie te stellen. Mijn benoeming heeft helaas wel extra lang op zich laten wachten, want kort na mijn kandidaatstelling kregen wij te maken met Corona. Uiteindelijk is de benoeming kortgeleden toch afgerond.

Als jullie je afvragen welk gezicht er past bij de naam: ik ben sinds het weer toestaan van kerkdiensten, degene die bij het binnenkomen van de kerk jullie naam vastlegt in de aanwezigheidsregistratie, die we verplicht moeten bijhouden vanwege het corona-protocol. Ter afsluiting zou ik de wens willen uitspreken jullie regelmatig te kunnen begroeten in de kerk en dat ik het penningmeesterschap vele jaren invulling kan geven.

1e H. Communie

 

In januari 2021 gaan we, als alles goed gaat i.v.m. de coronamaatregelen, het 1e H. Communieproject weer opstarten. Zit uw kind / kleinkind in groep 4 van de basisschool dan kunt u hem of haar aanmelden tot 1 december 2020. Het formulier staat hieronder.

Heeft u in uw familie of kennissenkring een volwassene of kind waarvan u weet dat hij / zij graag gedoopt wil worden of wil laten dopen, laat het ons weten. Het dopen zit ook in ons Communieproject en het zou voor de communiekanten erg leuk zijn om dit mee te maken, zodat ze kunnen zien hoe ´t ging toen zij gedoopt werden!

Met vriendelijke groet.

Mathijs, Debby en Judith. 

 

INFORMATIE OVER DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Ook in 2021 kunnen kinderen uit groep 4 van de basisschool hun Eerste Heilige Communie doen in de Heilige Familiekerk in Heerhugowaard ‘t Kruis. De kinderen worden tijdens een aantal bijeenkomsten op een fijne manier door ons geholpen met de reis naar hun Communie.

 

Indien uw kind ook mee wil doen verzoeken wij u uiterlijk vóór 1 december 2020 onderstaand formulier in te vullen en te zenden naar debbyzwemmer@hotmail.com. Voor vragen kunt u ook terecht op dit emailadres.

Met vriendelijke groeten, werkgroep 1e Heilige Communie

Debby Zwemmer 06 – 30 57 09 36

Judith Groot

Mathijs van Langen

…………………………………………………………………………………………………

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Naam kind: ……………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………….……………………………

Postcode, woonplaats: ……………………………………………………………………..

E-mail adres: …………………………………………………..………………………………

Telefoonnummer: ………………………..……   06 …………………………….………

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………..

Basisschool: ……………………………………………… Groep  ……………………….

Is uw kind gedoopt: ja/nee

In welke parochie staat uw kind ingeschreven: ……………….…………….…

……………………………………………………………………………………….………….

Bijzonderheden, bijvoorbeeld allergieën / gezinssituatie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hulp bij de bijeenkomsten of om onze werkgroep te versterken zou erg fijn zijn?  Laat het ons weten. Ook voor andere vragen, kunt u terecht bij Debby en Judith.

Ouder, …………………………………………………..………., wil graag een actieve bijdrage leveren aan de voorbereidingen.

Alvast bedankt!

 

Nationale Ziekendag en de PCI

Zondag de 13e september was de nationale Ziekendag. Dit was een mooie aanleiding om iets te vertellen over de PCI in onze parochie. Eerst de leden maar voorstellen: Tiny Mul, Lida Reus, Aad Kuilboer, Marcel Dekker en Loes Veldman.

PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. En Caritas betekent: liefde of ieder tot z’n recht laten komen. En van hieruit doen we aan diaconie. De leden van de PCI willen er zijn voor de diverse noden van de mens. Wij vermoeden dat wat wij doen niet altijd zo zichtbaar is. De voor u waarschijnlijk bekendste activiteit is het ziekenbezoek. Als ons ter ore komt dat iemand ziek is nemen we contact op om te vernemen of het op prijs wordt gesteld langs te komen. Ik moet er wel bij zeggen dat het ons niet altijd bekend is als er iemand ziek is. Degene onder u die 83 + zijn krijgen met Kerstmis een kerststol of een kerstroos. Ook geven we jaarlijks een donatie aan een goed doel. Dit jaar aan de Voedselbank.

Onze PCI zit samen met 4 andere parochies in het samenwerkingsverband De Vijfhoek (De Noord, ’t Veld, Waarland en Niedorp). Marcel Dekker vertegenwoordigt ons hierin. De PCI is ook samen met de andere kerken binnen Heerhugowaard vertegenwoordigd binnen het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH). Als afgevaardigde van de PCI zit ik in het bestuur van het platform.

Hierover iets meer. Dit platform beheert drie pijlers:

De 1e pijler: zij beheren het noodfonds: mensen die echt geen geld meer hebben om bv. Het weekend door te komen kunnen daar (meestal via een welzijnsorganisatie) een beroep op doen.

De 2e pijler is aan het einde van het jaar een inzamelingsactie voor de Voedselbank met daarbij geld inzamelen voor een kleding bon voor kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de Voedselbank, zodat zij ook eens nieuwe kleding kunnen kopen.

De 3e pijler en tevens degene waar veel aandacht naar uitgaat is Schuldhulpmaatje. Mogelijk een vrij onbekend fenomeen, maar vooral in deze coronatijd van belang. Mensen met schulden kunnen een beroep doen op Schuldhulpmaatje om hen te helpen zicht op hun financiën te krijgen en hen door de schulden heen loodsen. Wij zijn van mening dat een vrijwilligersorganisatie de drempel om hulp te vragen verlaagd.

Terug naar onze PCI.  Andere jaren hebben we nooit iets speciaals gedaan rond de nationale Ziekendag. We zitten momenteel echter in een merkwaardige tijd waarin het woord Corona dagelijks valt met alle onzekerheden die daaruit voortkomen, mogelijke eenzaamheid enz. Vandaar dat bloemetje en het kaartje als hart onder de riem voor wie het toekomt. Voor uzelf, voor een zieke, een eenzame of iemand die u dierbaar is.

En hierbij dan ook de oproep: kent u iemand waarvan u weet dat die bezoek op prijs stelt, kent u iemand die schulden heeft. Geef aan dat ze het niet alleen hoeven doen, laat hen contact opnemen of doe het voor hen. Nogmaals: wij hebben uw hulp daarbij hard nodig.  Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Marcel Dekker, tel: 06 – 30285601, email pamade@quicknet.nl of Loes Veldman, tel. 072 – 5711952, email L. Veldman@hetnet.nl

Loes Veldman

 

 

Het hervatten van de vieringen vraagt ook van u de nodige aandacht.

  1. Aanmelden Iedereen die mee wil vieren in de kerk, moet zich bij de deuraanmelden. Dit kost enige tijd. Kom daarom een paar minuutjes eerder. Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd.Op deze manier houden we bij hoeveel mensen er in de kerk aanwezig zijn.
  2. Gezondheid Wij gaan ervan uit dat u met ziekteverschijnselen thuis blijft.
  3. Hygiëne Bij de ingang van de kerk zijn desinfectie middelen aanwezig. U wordt gevraagd om bij binnenkomst uw handen te reinigen.
  4. Plaatsen In de kerk wordt aangegeven waar u kunt gaan zitten. Daarbij geldt de anderhalve meter afstand. Personen uit één huishouden kunnen uiteraard wel naast elkaar zitten. Zorg in dat geval voor voldoende afstand met uw buren.
  5. Collecte De collecteschaal staat achter in de kerk. Bij het verlaten van de kerk kunt u daarin uw bijdrage doen.
  6. Communie Voor de communie komt u in één rij naar voren.  Ook in de rij houden we anderhalve meter afstand van elkaar. Neem zelf een klein flesje desinfecterende gel mee om uw handen te reinigen vóór het ontvangen van de communie. U ontvangt de communie van achter een ‘scherm’. Communie op de tong kan helaas niet.
  7. Zingen Omdat zingen mogelijk verspreiding van het virus in de hand werkt, zullen we nog niet samen zingen. Er zal ook geen koorzang zijn. Dit is een groot gemis. We zoeken naar andere manieren om de vieringen muzikaal in te vullen.
  8. Intentieboek Voorlopig is het intentieboek weggehaald. Dit doen we om contactbesmetting te voorkomen.

Het officiële protocol kunt u binnenkort vinden achterin de kerken. Daarin staan nog veel meer maatregelen. Als bestuur en parochieraden zullen we ons best doen om u zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop we in onze parochies daarmee omgaan.

Het kan goed zijn dat u het allemaal wat overdreven vindt. Veel zal ook onwennig zijn. Maar met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich ook in het kerkgebouw veilig en op z’n gemak voelt. Onze vieringen moeten geen bron van besmetting worden; ze moeten dienen tot ons heil en niet tot onheil.
Sommigen hebben veel last van de maatregelen rond het corona virus, of hebben zelfs met hele verdrietige situaties te maken; anderen ondervinden weinig moeilijkheden en redden zich goed. Samen vormen we één gemeenschap: ziek en gezond, zwak en sterk, jong en oud. We houden rekening met elkaar en steunen elkaar. Het is hoopgevend dat we binnenkort weer in de vieringen bij elkaar kunnen komen. Verzameld rond de Heer vinden we nieuwe kracht en ervaren we de verbinding met elkaar.

De komende maand zal het pastoresteam om de week een livestream viering verzorgen. Deze worden gehouden op Pinksteren, op zondag 14 juni en op zondag 28 juni. De link naar deze online vieringen vindt u op www.heilighartdenoord.nl.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!   Pastoor Tilma

 

Uw kindje laten dopen?

doopWilt u uw kindje laten dopen? Meldt u zich dan een aantal weken vóór de gewenste doopdatum bij de parochie. Er wordt dan contact met u opgenomen om kennis te maken, de gegevens voor het doopboek te noteren en u de documentatie te geven die ter voorbereiding gebruikt wordt. In goed overleg met u kan dan de datum van de doop van uw kind worden vastgelegd. De doopvieringen zijn meestal op een zondagochtend om 11.30 uur.

 

 

Misintenties

Achter in de kerk liggen formulieren voor het opgeven van misintenties. Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie. De kosten bedragen € 11,- per intentie. Ook bestaat er de mogelijkheid om deze tijdens het maandelijkse spreekuur (iedere 1e woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur) af te geven in de pastorie. Het aanleveren van misintenties kan ook via onderstaand emailadres of via de website.
Indien u vragen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail zenden aan info@heiligefamilieparochie.nl of via de website heiligefamilieparochie.nl.

Kopje koffie of thee drinken

Met regelmaat is er gelegenheid om na de viering een kopje koffie of thee te drinken. Het is een mooi moment om op een ongedwongen manier samen wat na te praten over de viering en over het wel en wee van onze parochie. Ook zijn de voorganger en enkele bestuursleden aanwezig, zodat u met hen van gedachten kunt wisselen. Wij hopen u allen te mogen begroeten.