Geschiedenis

Beknopte geschiedenis van de Heilige Familieparochie

Bij schrijven van 13 december 1921 werd door de Bisschop van Haarlem als bouwpastoor benoemd Franciscus Kimman, geboren te Uitgeest op 23 oktober 1873. Op 4 januari 1922 overleed pastoor Kimman en op 7 januari 1922 werd als zijn opvolger benoemd: Quirinius Johannes te Mey, kapelaan te Zaandam, geboren te Delft op 10 december 1877.

In zijn benoemingsbrief werd hij belast met “de verdere voorbereiding tot oprichting ener nieuwe parochie (van de H. Familie) te Heerhugowaard en in verband hiermede benoemd tot kapelaan van de parochie van den H. Dionysius aldaar”. Uit de overlevering is bekend dat de benoeming van pastoor te Mey een zeer gelukkige is geweest. Energiek heeft hij zijn taak aanvaard en tot een schitterend einde gebracht in goede samenwerking met een ijverige bouwcommissie.

De kerk is gebouwd naar een ontwerp van Johannes Franciscus Klomp, geboren te ‘s Gravenhage in 1866 en in 1946 overleden in Kamp-Bornhofen am Rhein. Op 29 juni 1922 is door deken Ooms van Alkmaar de eerste steen gelegd. De gedenksteen kan men nog in de kerk zien aan de linkerzijde in de absis. De plechtige kerkconsecratie vond plaats op maandag 4 augustus 1924.

Tegelijk met de kerk werd ook het hoofdaltaar gecon­sacreerd. Daarin werden neergelegd de relieken van één van de Martelaren van Gorcum en van de Martelaar H. Bonifa­tius.

In de oorkonde, in 1924 gelegd onder het altaar, staat geschre­ven:

“Onder het pontificaat van ZH Paus Pius XI onder het bisschoppe­lijk bestuur van Augustinus Josephus Callier, Bisschop van Haarlem, onder de regering van Hare Maje­steit Wilhelmina, konin­gin der Neder­landen, terwijl de Z.E. Heer M.P.A. Ooms deken van Alkmaar was, is op 29 mei 1922 te Heerhugowaard de grondsteen gelegd van dit altaar, welke is toege­wijd aan de H. Familie: door Quirinius te Mey, die door de Bisschop van Haarlem uit Zaandam, waar hij kapelaan was, werd verplaatst naar Heerhugo­waard, met de opdracht hier in deze omgeving een nieuwe parochie te stichten en deze kerk te doen bouwen met pastorie.”

Deze kerk en pastorie zijn ontworpen door architect Jan Klomp te Den Haag; aangenomen en gebouwd door P. Bot te Heerhugowaard, terwijl de bouwcommissie door de Bisschop benoemd bestond uit de heren:

Q.J. te Mey, benoemd pastoor, P. Bruijns, J. VanLangen, J. Does,Dirk Vlaar en P. Koppes.

Aldus opgemaakt 29 mei 1922. Ondertekend namens allen Q.J. te Mey.

In 1988 onderging de kerk aan de binnenzijde een grondige opknapbeurt. In 1997 werd het groot onderhoud aan de buitenzijde van de kerk en de pastorie, waarbij vele vrijwilligers waren betrokken, afgerond. Medio 2005 hebben de vergaderzaal, keuken en hal een grondige opknapbeurt ondergaan.

De verwarmingsinstallatie van de kerk en die van de pastorie zijn vervangen in 2007.

In 2010 werd een urnenmuur gerealiseerd, welke op 28 november van dat jaar werd ingewijd door pastor Th. de Haan. Pastor De Haan heeft steeds veel betekend voor de parochie en haar parochianen. Na een arbeidzaam en intens pastoraal leven is pastor De Haan overleden op 23 oktober 2011 en bijgezet in het Priestergraf op de begraafplaats.

In 2011 is door circa dertig vrijwilligers de gehele begraafplaats gerenoveerd en is het verzamelgraf gerealiseerd. De wijding en daarmee de officiële ingebruikname van het verzamelgraf geschiedde door pastoor Eduard Moltzer op 17 juli 2011. Werd het onderhoud van de begraafplaats tot 2011 door hooguit één vrijwilliger verricht, thans is een groep van dertig vrijwilligers in roosterdienst een keer in de veertien dagen actief met het groenonderhoud.

Met medewerking van diverse vrijwilligers is in het voorjaar van 2012 de verbinding tussen de vergaderzaal en het kantoor dichtgemetseld, het kantoor geschilderd, behangen en voorzien van een nieuwe vloer en meubelen. Tijdens de Eucharistieviering op zondag 15 juli 2012 is door pastor Henny Slot extra aandacht gegeven aan de inzet van de vele vrijwilligers binnen onze parochie.